องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส. อริศรา อินทร์ห้างหว้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (086-2485094)


น.ส.อิศราภรณ์ พารุสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (085-6371797)

 

นางไพบูลย์ ไตรยวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก (062-2447429)


นางทองสุข อินทนนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก (0809182858)


น.ส. วิภาวดี บุญจันสุนี
ครูผู้ดูแลเด็ก (091-0203442)


นางอ้อมใจ พรหมอารักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก (085-4698891)


นางสมหมาย วงค์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก (062-2985379)


นางกิตกร แก้วใส
ผู้ดูแลเด็ก(098-4627337)


นางสาวอุบล นัยจิตร
ผู้ดูแลเด็ก (062-9957717)


นางสาวศศิธร บุญยืน
พนง.จ้างเหมาบริการ(093-6589791)


นางสาวพรรณนิภา พากเพียร
พนง.จ้างเหมาบริการ(096-3175915)


นางสาวสิริลักษ์ พิมพ์ขาว
พนง.จ้างเหมาบริการ(098-1682283)


นางสาวสุขฤทัยณ์ ทุ่งมล
พนง.จ้างเหมาบริการ(092-7464432)