องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
กองช่าง

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (064-4452900)


นายยินดี พากเพียร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (096-6969825)


นายโพเงิน จันทะไชย
พนักงานจ้างทั่วไป (065-0210345)


นางสาวระวิวรรณ วงษ์สีแก้ว
พนง.จ้างเหมาบริการ (090-0357572)


นายศักดิ์ณรงค์ ดวงหอม
พนง.จ้างเหมาบริการ


นายคมสันต์ แสวงผล
พนง.จ้างเหมาบริการ


นายสมศรี แดนดี
พนง.จ้างเหมาบริการ