องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
ข้อมูลทั่วไป

 

ประวัติความเป็นมา


         เดิมตำบลไทยเจริญ มีชื่อว่า “บ้านน้อยคอยเจริญ” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้แยกออกจากตำบลคำเตย เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ตำบลไทยเจริญ” แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

 

คำขวัญตำบลไทยเจริญ

“ถิ่นภูกอย  รอยพระพุทธบาท  ลานหินธรรมชาติภูฮัง  เน้นนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

“ไทยเจริญเมืองน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำสาธารณูปโภค ชุมชนเข้มแข็ง”

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สภาพทั่วไป
       องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภายหลังตำบลไทยเจริญได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๐


1. ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
       องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ตั้งอยู่เลขที่๒๒๙ หมู่ ๑ ตำบลไทยเจริญอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธรอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ ประมาณ ๑ กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดยโสธรประมาณ ๕๓ กิโลเมตร


2. เนื้อที่ (แสดงเป็นตารางกิโลเมตรและไร่โดยประมาณ)
     มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ๔๖.๖๐ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒๙,๑๒๕ ไร่ แยกเป็น

หมู่ที่  ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐.๖๐ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๒  มีพื้นที่ทั้งหมด ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๓ มีพื้นที่ทั้งหมด ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๔  มีพื้นที่ทั้งหมด  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๕ มีพื้นที่ทั้งหมด        ๗ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๖    มีพื้นที่ทั้งหมด ๙   ตารางกิโลเมตร 

    
     มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้คือ

อาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
อาณาเขตทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
อาณาเขตทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
อาณาเขตทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ


3. ภูมิประเทศ

     ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ประมาณ ๘๕% เป็นที่ราบ  เหมาะต่อการทำนา และเนื้อที่อีกประมาณ ๒๕% เป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำไร่ มีลำห้วยกระโตกไหลผ่านและเป็นแหล่งน้ำหลักในการทำการเกษตรและอุปโภค

 

 

สภาพทางสังคม


1. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ในเขตพื้นที่ตำบลไทยเจริญ มีวัดในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จำนวน ๖     แห่ง และสำนักสงฆ์  จำนวน   ๓    แห่ง


2. การศึกษา


1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๔  แห่ง  คือ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านไทยเจริญ
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านห้วยยาง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านป่าตาว
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านสามแยกภูกอย

 

2. โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน  ๖  แห่ง  คือ

1) โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ที่ตั้งหมู่ที่ ๑  (ขยายโอกาส)
2) โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) ที่ตั้งหมู่ที่๒
3) โรงเรียนบ้านป่าตาว ที่ตั้งหมู่ที่ ๓ 
4) โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ที่ตั้งหมู่ที่ ๔ 
5) โรงเรียนบ้านพืชคาม      ที่ตั้งหมู่ที่ ๕ 
6) โรงเรียนไทยเจริญ สาขาบ้านเทพเจริญ ที่ตั้งหมู่ที่ ๖

 

3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  ๖  แห่ง คือ

1) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน      บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน   บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน      บ้านป่าตาว หมู่ที่ ๓ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน   บ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ ๔ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน บ้านพืชคาม หมู่ที่ ๕   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
6) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน บ้านเทพเจริญ หมู่ที่ ๖ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

 

3. สาธารณสุข ตำบลไทยเจริญ มีหน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลของรัฐขนาด        ๓๐ เตียง       ๑    แห่ง
ศูนย์สุขภาพ    ๑    แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    ๒    แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ ๑๐๐  


                  
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจภูธรไทยเจริญจำนวน     ๑    แห่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  จำนวน     ๑๑๙    นายตำรวจบ้าน   จำนวน     ๑๒    นายผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน   จำนวน    ๖๐    นาย

 

สภาพเศรษฐกิจ


1. ข้อมูลด้านงบประมาณ

ปี ประมาณการายรับ รายได้จากภาษีอากร รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร เงินอุดหนุน กิจการพาณิชย์ ประมาณการรายจ่าย
๒๕๕๘ - - - - - -
๒๕๕๙            
๒๕๖๐            

ตารางที่ ๔แสดงข้อมูลงบประมาณของอบต. ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙


2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

ปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
(บาท/ปี)
รายได้บุคคลเฉลี่ย
(บาท/ปี)
๒๕๕๘    
๒๕๕๙    
๒๕๖๐    

ตารางที่ ๕แสดงรายได้เฉลี่ยของประชากร ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
(ข้อมูลจากพัฒนาการอำเภอไทยเจริญ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙)


3. อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตอบต.)
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการเกษตร เช่น ทำนาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

- อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็น ๑๐ % ของจำนวนประชากร

- อาชีพค้าขาย / รับราชการ/ อื่นๆคิดเป็น ๑๐ % ของจำนวนประชากร

 

4. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ร้านค้า    ๒๒  ร้าน/ร้านเสริมสวย  ๕  แห่ง/ร้านซ่อมจักรยานยนต์  ๒  แห่ง/ร้านตัดเหล็ก  ๑  แห่ง/ร้านซ่อมรถยนต์  ๑  แห่ง/ห้องเช่า  ๒  แห่ง//ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  ๒  แห่ง/ร้านอลูมิเนียม  ๑  แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน  ๑๑  แห่ง  (ปั๊มขนาดกลาง ๑ แห่ง และปั๊มหลอด ๑๐ แห่ง )
- โรงสี     ๔๕  แห่ง    (ขนาดกลางและขนาดเล็ก)/ร้านอาหาร  ๑๓  แห่ง

 

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น ๔,๑๕๐ คนแยกเป็นชาย ๒,๐๓๒ คนเป็นหญิง ๒,๑๑๘ คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๔ คน / ตร.กม.   ครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๓๑๐ ครัวเรือน

 

ตำบล / หมู่บ้าน   จำนวนครัวเรือน ประชากร (เพศ) รวมประชากร
    ชาย หญิง  
ตำบลไทยเจริญ ๑,๓๑๐  ๒,๐๓๒  ๒,๑๑๘ ๔,๑๕๐
หมู่ที่ ๑ ไทยเจริญ ๓๒๘ ๔๒๘ ๔๕๒ ๘๘๐
หมู่ที่ ๒ ห้วยยาง ๑๙๖ ๓๔๕ ๓๒๔ ๖๖๙
หมู่ที่๓ ป่าตาว ๑๘๗ ๓๐๘ ๒๙๖ ๖๐๔
หมู่ที่ ๔ สามแยกภูกอย ๓๐๑ ๕๓๔ ๕๒๗ ๑,๐๖๑
หมู่ที่ ๕ พืชคาม ๑๕๐ ๑๕๐ ๒๙๓ ๔๔๓
หมู่ที่ ๖ เทพเจริญ ๑๔๘ ๒๖๗ ๒๒๖ ๔๙๓

 

ตารางที่ ๓แสดงจำนวนราษฎรในเขตอบต.ไทยเจริญ ปีข้อมูล ณ   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แยกเป็นพื้นที่
( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร)

 

- การนับถือศาสนาประชากรทั้งตำบลเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ ๙๗ และเป็นผู้นับถือศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๓

 

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน  ๖ หมู่บ้าน  ดังนี้

1. หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ
2. หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาง
3. หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตาว
4. หมู่ที่ ๔ บ้านสามแยกภูกอย
5. หมู่ที่ ๕ บ้านพืชคาม
6. หมู่ที่ ๖ บ้านเทพเจริญ

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก / สมาชิกสภา อบต. ตำแหน่งในสภา อบต.
1 บ้านไทยเจริญ นายบุญเรียง  เศิกศิริ นายกิเลน  อินททนท์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

(เลขานุการสภา อบต.)

      นายนิรัญ  สามาอาพัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
2 บ้านห้วยยาง นายบุญ  บุญยืน นายกำจัด วงศ์สีแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
      นายสุขี  ทองบ่อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
3 บ้านป่าดาว นายบุญส่ง  ศรีแจ่ม นายอินปอน  ทองบ่อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
      นายบุญจอม  บุญจันสุนี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
4 บ้านสามแยกภูกอย นายจรูญเวชย์ พูลสวัสดิ์  นายปราโมทย์  สมฤทธิ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

(ประธานสภา อบต.)

      นายสวัสดิ์  วงศ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
5 บ้านพืชคาม นายเสียนทอง  นัยจิตร นายเด่นดวง  สิงห์ทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕

(รองประธานสภา อบต.)

      น.ส.ลำไพร  อินทนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
6 บ้านเทพเจริญ นายโกโร่  อ่อนแก้ว นายเหรียญ  บุญปก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
    (กำนันตำบลไทยเจริญ) นายคิม  ศรีวะโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

 ตารางที่ ๑ แสดงชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล1. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ในเขตพื้นที่ตำบลไทยเจริญ มีวัดในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จำนวน ๖     แห่ง และสำนักสงฆ์  จำนวน   ๓    แห่ง


2. การศึกษา


1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๔  แห่ง  คือ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านไทยเจริญ
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านห้วยยาง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านป่าตาว
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านสามแยกภูกอย

 

2. โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน  ๖  แห่ง  คือ

1) โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ที่ตั้งหมู่ที่ ๑  (ขยายโอกาส)
2) โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) ที่ตั้งหมู่ที่๒
3) โรงเรียนบ้านป่าตาว ที่ตั้งหมู่ที่ ๓ 
4) โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ที่ตั้งหมู่ที่ ๔ 
5) โรงเรียนบ้านพืชคาม      ที่ตั้งหมู่ที่ ๕ 
6) โรงเรียนไทยเจริญ สาขาบ้านเทพเจริญ ที่ตั้งหมู่ที่ ๖

 

3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  ๖  แห่ง คือ

1) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน     บ้านไทยเจริญหมู่ที่ ๑ศาลาประชาคมหมู่บ้าน2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  บ้านห้วยยางหมู่ที่ ๒ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน     บ้านป่าตาวหมู่ที่ ๓ศาลาประชาคมหมู่บ้าน4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  บ้านสามแยกภูกอยหมู่ที่ ๔ศาลาประชาคมหมู่บ้าน5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านบ้านพืชคามหมู่ที่ ๕  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน6) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านบ้านเทพเจริญหมู่ที่ ๖ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

 

สถานที่ท่องเที่ยว


1.วัดไทยเจริญ  เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดภูกอย” ปัจจุบันมีพระครูศรีธรรมมานุกูล เจ้าคณะอำเภอไทยเจริญ  เป็นเจ้าอาวาส  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ และภายในวัดไทยเจริญ   มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทางทางธรรมชาติ  เช่น ลานหินซ้อน วังมัจฉา ถ้ำงูเหลือม รอยนายพรานนอน เป็นต้น  และสถาปัตยกรรมที่งดงามในยุคสมัยนั้น วิหารตามรูปแบบประเทศอินเดีย  อุโบสถหลังใหญ่ที่สุดในจังหวัดยโสธร  กุฏิหนีเสือในสมัยก่อน  ตลอดจนกุฏิเก็บร่างสังขารของอดีตเจ้าอาวาส คือ พระครูวินัยกรโกศล 

 

 

2.ภูฮัง  ที่อยู่นี้ตั้งอยู่บนถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169  บ้านสามแยกภูกอย ทางไปอำเภอเลิงนกทา  ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ ๔๐๐ เมตร  มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก  เป็นลานหินซ้อนที่มีความสวยงาม

 

การบริการพื้นฐาน

 

การไฟฟ้า
ไฟฟ้าในครัวเรือนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านจำนวน๖หมู่บ้านแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนราษฎรมีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ ๙๘ ของครัวเรือนในหมู่บ้าน

 

การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน จำนวน  ๑     แห่ง
- ชุมสายโทรศัพท์อำเภอไทยเจริญ จำนวน  ๑     แห่ง

             
   
การประปา
- ประปาบ้านไทยเจริญ
- ประปาบ้านเทพเจริญ

 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไทยเจริญ 

 

1.ด้านเกษตรกรรม ได้แก่

1.) นายตระกูลศักดิ์ สมาอาพัฒน์ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ


2.ด้านหัตถกรรม
ได้แก่ 

 1) นางนารี สมหวัง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยเจริญ

 

 

2) นางดอกจันทร์ สมาอาพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลไทยเจริญ

 

 

 

3.ด้านแพทย์แผนไทย ได้แก่

1.) นางเกษมศรี ศรีวะสุทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ

 

 

 

4.ด้านศิลปกรรม ได้แก่

1.)นายเวช บุตรอำคา หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ

 

 

 

5.ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่

1.) นายเสา การินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ

 

 

 

6.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่

1.) นายตระกูลศักดิ์ สมาอาพัฒน์ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ