องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
กองคลัง

นางราตรี ประเสริฐชัยโชคดี
ผู้อำนวยการกองคลัง (093-5513105)


นางวิรัตดา ศรีโชค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (095-1920074)


นางธัญชนก ด่านซ้าย
นักวิชาการเงินและบัญชี (064-9898925)


นายธนกฤต ไชยสัจ
เจ้าพนักงานพัสดุ (063-9983318)


น.ส.วิมาลา สีดีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (084-0194744)


นายพีรพล สว่างบ้าน
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ (080-4316925)


น.ส.จุฬาภรณ์ ณุวงษ์ศรี
พนักงาจ้างทั่วไป (081-4469577)


นางสาวกัญญพัชร ทองคำ
พนง.จ้างเหมาบริการ(098-4462975)


นายพรชัย โสภา
จ้างเหมาบริการ (098-2430936)