องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
คณะผู้บริหารนายประดิษฐ์ ศิริมงคลเกษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ(081-0742088)นายชัชวาลย์ ศานติกรกิจ
รองนายก อบต.(098-5862959)นายยุทยา กันตะภาค
รองนายก อบต.(091-8309381)นายทองใบ เมืองหงษ์
เลขานุการนายก อบต.(096-0930213)นายเสรี คำทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (096-7096880)