องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
สำนักปลัด

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายเกรียงศักดิ์ ทองน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (081-9668760)


จ่าสิบเอกญาณกร โสดก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (062-9933411)


นางณัชพร สกุลสิริพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (085-7723535)


นาย อุเทน แก้วมุกดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน (095-6167064)


นายตระกูลศักดิ์ สมาอาพัฒน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (063-8154049)


นายอาทิตย์ ผลจันทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (062-1491511)


นายเรียบ สมาอาพัฒน์
พนักงานจ้างตามภาระกิจ (062-1693736)

   

นายวันเฉลิม บุญธน
พนักงานจ้างทั่วไป (093-3945174)


นายบุญศรี อกอุ่น
พนักงาจ้างทั่วไป (082-0947476)


นายเกรียงไกร ชูศรี
พนักงานจ้างทั่วไป(093-3243799)


นายสายันต์ การินทร์
พนักงานจ้าง (093-0970806)


นางสาวเวนิกา บุญปก
พนง.จ้างเหมาบริการ(065-4482775)


นางสาวอรณิช นนท์เข็มพรม
พนง.จ้างเหมาบริการ(062-8098758)


นายศิวปรีชา โสมาบุตร
พนง.จ้างเหมาบริการ(063-0127172)


นางสมถวิล มูลสาร
พนง.จ้างเหมาบริการ(093-4314105)


นายรุ่งฤดี ศรีวะรมย์
พนง.จ้างเหมาบริการ(0809618956)


นายฉัตรชัย ผลขาว
พนง.จ้างเหมาบริการ(083-9761124)


นางเหรียญชัย บุญบรรลุ
พนง.จ้างเหมาบริการ(092-6380949)


นายอิทธิฤทธิ์ สมฤทธิ์
พนง.จ้างเหมาบริการ