องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
หัวหน้าส่วนราชการ

นายเสรี คำทอง
ปลัด อบต.(096-7096880)


นายเกรียงศักดิ์ ทองน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด(081-9668760)


นางราตรี ประเสริฐชัยโชคดี
ผู้อำนวยการกองคลัง(093-5513105)


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส. อริศรา อินทร์ห้างหว้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ(086-2485094)


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร