องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
สมาชิกสภา อบต.


นายสวัสดิ์ วงค์จันทร์
ประธานสภาฯ(089-9474306)นายเจริญ บุญจันทร์สุนี
รองประธานสภาฯ(095-1359256)นายเสรี คำทอง
เลขานุการสภาฯ(096-7096880)นายมรกต วงค์จันทร์
ส.อบต. ม.1(082-9609397)นายชัย ลำพุทธา
ส.อบต. ม.2(096-0355476)นายเจริญ บุญจันทร์สุนี
ส.อบต. ม.3(095-1359256)นายสวัสดิ์ วงศ์จันทร์
ส.อบต. ม.4(089-9474306)นางสาวลำไพร อินทนนท์
ส.อบต. ม.5(082-1261696)นางสาวลฎาภา ทองคำ
ส.อบต. ม.6(093-3905459)