องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
กองสวัสดิการสังคม

นายวิทวัส มิทะลา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (086-3671677)


นางสาวศิฌัญณาภักน์ บุตรอำคา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(062-1042659)